top of page

Algemene Voorwaarden KO&KO Ibiza

 

KO&KO Ibiza is een handelsnaam van

Beetail Nuth verder genoemd als KO&KO Ibiza.

Adres: Calle Anibal 2, 07800 Ibiza

 1. KvK: 14093040

 

KO&KO Ibiza stelt voorop dat zij zich steeds zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

 

Artikel 1:  toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  door KO&KO Ibiza gesloten overeenkomsten en op de  totstandkoming daarvan, met betrekking tot geleverde of te leveren diensten/goederen.

 2. Onder de opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie KO&KO Ibiza een overeenkomst aangaat of met wie KO&KO Ibiza in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

 3. Niet alleen KO&KO Ibiza, maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.

 5. Bij de opdracht worden deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand gesteld en voor akkoord ondertekend.

 6. Er kan slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.

 

Artikel 2: aanbieding/offerte en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen / offertes van KO&KO Ibiza zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

 2. Alle aanbiedingen / offertes van KO&KO Ibiza zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. KO&KO Ibiza is slechts aan de aanbiedingen / offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 3. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging, door of op bevoegde wijze namens KO&KO Ibiza van een opdracht, dan wel zodra KO&KO Ibiza is begonnen met de uitvoering van de aan haar verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

 

Artikel 3: prijzen

 1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering, de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen en/of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijzigingen hebben ondergaan, is KO&KO Ibiza gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

 2. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere overheidsheffingen.

 

Artikel 4: annuleringen

 1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor de dienstverlening schriftelijk te annuleren, als de aanbetaling (50% van het bedrag, zoals vermeld in de overeenkomst) nog niet is voldaan.

 2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de dienstverlening. Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk. U dient hiervoor een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de dienstverlening te voldoen.

 3. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de dienstverlening de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

 4. Een particulier/individueel begeleiding- of coachingsgesprek kan tot 72 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 72 uur, is KO&KO Ibiza gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 

Artikel 5: betalingen

 1. KO&KO Ibiza is gerechtigd om, indien dat is overeengekomen, bij een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen.

 2. De declaraties van KO&KO Ibiza kennen een betalingstermijn van 8 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Nadere ingebrekestelling is niet vereist; de vorderingen van KO&KO Ibiza zijn ter stond opeisbaar.

 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim verkeert, is hij tevens de wettelijke (handels-)rente alsmede de buitengerechtelijke kosten conform de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (www.rechtspraak.nl) verschuldigd. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 4. Betaling dient te geschieden op een door KO&KO Ibiza aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van KO&KO Ibiza en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens KO&KO Ibiza onmiddellijk opeisbaar zijn.

 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6: reclame

 1. De opdrachtgever is verplicht eventuele reclame en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan KO&KO Ibiza te melden, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking van de reden van reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. In onderling overleg zal bij reclames/klachten naar een oplossing gezocht worden.

 2. Reclames/klachten geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

 

Artikel 7: uitbesteding werk aan derden

 1. KO&KO Ibiza is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.

 2. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door KO&KO Ibiza aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door KO&KO Ibiza met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

 Artikel 8: aansprakelijkheid

 1. KO&KO Ibiza is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:

 • Overmacht;

 • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld;

 • Ondeugdelijkheden van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;

 • Handelingen of nalatigheden van KO&KO Ibiza, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld van KO&KO Ibiza.

 1. KO&KO Ibiza is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data e.d.

 2. KO&KO Ibiza is in gevallen waarvoor zij aansprakelijk te houden is slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

 3. KO&KO Ibiza is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van goederen van de opdrachtgever of derden, die KO&KO Ibiza onder zich heeft.

 

Artikel 9: ontbinding

 1. Indien één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt of nakoming reeds blijvend onmogelijk is, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.

 2. De tot de ontbinding wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 10: diensten op locatie

 1. Ingeval KO&KO Ibiza diensten verricht op of in aan de opdrachtgever toebehorende locaties, stelt de opdrachtgever, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering en telecommunicatie. Tevens stelt de opdrachtgever aan KO&KO Ibiza om niet het gebruik van arbo-technische zaken ter beschikking, waaronder bedrijfshulpverlening- en EHBO-voorzieningen.

 2. De hiervoor genoemde voorzieningen dienen steeds aan de wettelijke vereisten te voldoen. Alle tekortkomingen komen voor rekening van de opdrachtgever.

 3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van afval volgens wettelijke voorschriften.

 4. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, tem behoeve van de door KO&KO Ibiza te verlenen diensten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11: persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met KO&KO Ibiza wordt aan KO&KO Ibiza toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.

 2. Deze persoonsgegevens zal KO&KO Ibiza uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 12: wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens KO&KO Ibiza aan de opdrachtgever worden gewijzigd.

 2. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

 

Artikel 13: geschillen en toepasselijk recht

 1. Op de opdracht en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht is van toepassing.

 2. Alle geschillen (ook indien slechts een van de partijen van mening is dat er een geschil is) worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht.

Downloaden als PDF

bottom of page